Po stopách minulosti Lukavecka (1)

Městečko Lukavec a příslušný region patří do přirozené sféry zájmu a působnosti Městského muzea Antonína Sovy v Pacově. Naši pozornost přitahují osobnosti významně zapsané do kulturní historie – básník Antonín Sova (1864–1928), spisovatel a lékař-lidumil MUDr. Václav Plaček-Trnavský (1868–1925) nebo řídící učitel, amatérský archeolog a historik Jan Kotal (1862–1914), zároveň se ale intenzívně zabýváme i dalšími tématy. Náročnou a dlouhodobou výzvu představuje archeologický průzkum Lukavecka, při kterém jsme získali řadu nálezů a zjištění dokládajících zaniklé středověké osídlení, existenci novověkých skelných hutí a těžbu zlata (souběžně s našimi aktivitami provádí záchranné výzkumy, dohledy na stavbách a povrchové sběry kolega Petr Duffek ze společnosti Archaia Brno, z. ú.). V pacovském muzeu jsme uspořádali výstavu obrazů a samorostů Jaroslava Slabého (2014), ve spolupráci s městysem byl vydán leták o historii a památkách Lukavce (2020).

V současnosti stojíme před dokončením a otištěním několika různě zaměřených článků (viz dále). Určitých poznatků jsme dosáhli i díky ochotě a pomoci několika pamětníků a zájemců, jejichž přínos a jména budou uvedeny v příslušných textech. Přesto se domníváme, že je smysluplné pokusit se doplnit nám neznámé, chybějící a zapomenuté informace ve spolupráci s širší veřejností – impulzem k navázání kontaktů může být tento příspěvek. Podívejme se tedy na některé vybrané příklady, ve kterých by nabytí dalších pramenů a podkladů mohlo znamenat kvalitativní posun a inspiraci pro další bádání.

Školní archeologická sbírka z Čáslavska. V roce 2003 jsem pro pacovské muzeum převzal ze soukromých rukou nevelkou kolekci archeologických nálezů, které byly sebrány pohozené na půdě bývalé školy v Čáslavsku. O dva roky později byl soubor předběžně zveřejněn v časopisu Z mého kraje, snaha o doplnění informací k původu nálezů ale nebyla úspěšná.

Školní sbírka obsahuje 14 zlomků nádob. Nejstarší je jediný zlomek tzv. zásobnice, rozměrné nádoby vyrobené z hlíny s velkou příměsí drceného grafitu, která byla určena ke skladování obilí: zásobnice byla vyrobena ve 13.–14. století. Jádro souboru představují úlomky kuchyňských (hrnce, menší hrnky), stolních (vně leštěný a zdobený džbán) a krycích nádob (výrazný fragment pokličky) z režné pálené hlíny z 15. století. O něco mladší je zřejmě zlomek mísy s nápisem na vnitřní polévané straně. Čtyři kusy kamnových kachlů nesou reliéfní výzdobu (hlava orla na snímku znázorňuje evangelistu sv. Jana nebo bájné zvíře zvané gryf), jejich stylová rozrůzněnost a způsob zpracování odpovídají dlouhému období zahrnující 16.–18. století. Největší pozornost přitahuje plochá lichoběžníková kamenná sekerka d. 8,5 cm datovaná do pozdní doby kamenné (eneolit, cca 4200–2300 let př. n. l.; tento nástroj je vystavený ve stálé expozici městského muzea v Pacově). Informační potenciál artefaktů nemůžeme využít, neboť nám chybí to nejpodstatnější – údaje o místech a okolnostech, kde byly nálezy učiněny. Jejich nálezový původ z Čáslavska nebo z Lukavecka nelze sice vyloučit, ale v současnosti ani doložit, kolekce mohla být (částečně nebo celá?) shromážděna mimo region a přinesena sem odjinud. Obezřetnost, jak v tomto směru s nálezy zacházet, je namístě, neboť povodí Martinického potoka nebylo v pravěku stabilně osídleno: nález kamenné sekerky by sice byl příjemným a ojedinělým překvapením, v každém případě navozuje pochybnosti. Velké časové rozpětí a nesourodost souboru keramiky a kachlů posilují domněnku o jejich objevu na více lokalitách.

Vykopávky se snad používaly při školní výuce, stejně jako sbírka přírodnin („nerostů“), o které víme jen to, že byla prezentována na úspěšné školní výstavě v roce 1932. Ve škole byl veden inventář učebních pomůcek, nám se jej ale bohužel nepodařilo dohledat. Obsahoval zápisy, které by nejasnosti kolem původu archeologických nálezů i přírodnin rozřešily? Jednotřídní škola v Čáslavsku byla uzavřena k 30. červnu 1979. Muzejníkům nezbývá než doufat, že se inventář nebo další školní evidenční materiály dochovaly dodnes, případně se rozpomene někdo z učitelského sboru a tato výzva se nemine účinkem. (Pokračování příště.)

Bc. Vlastimil Simota

Pomozte nám pátrat a uchovat historickou paměť regionu! Děkujeme!
Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, https://muzeum.pacov.cz
E-mail: muzeum@mestopacov.cz; telefon: 565 455 106

Archeologická sbírka ze školy v Čáslavsku. V dolní řadě zlomky zdobených kamnových kachlů, uprostřed kamenná sekerka, v horní řadě zlomky okrajů nádob a torzo poklice s úchytkou. Foto Zdeněk Klika.

Otištěno: Lukavecký zpravodaj 41, 2022, č. 7–8, s. 6.